cat - es
Dret Civil back_icon

DRET CIVIL


  • Dret successori: herències, testaments, llegats, legítimes, acceptació d’herències, etc.

  • Contractació civil: arrendaments, compravendes, préstecs, reconeixements de deute, resolucions contractuals, permutes, etc.

  • Dret de la persona: incapacitacions, tutel·les, curatel·les, administracions patrimonials.

  • Dret de família: separacions, divorcis, nul·litats, convenis, guarda i custòdia, filiació, reclamació pensió d’aliments.

  • Responsabilitat Civil: accidents de circulació, responsabilitat mèdica, responsabilitat professional, productes o serveis.