cat - es
Compliment Normatiu back_icon

COMPLIANCE - COMPLIMENT NORMATIU


Models de Prevenció i control de delictes ( Corporate defense)

L’article 31 bis del Codi Penal (Llei orgànica 10/1995) disposa que les organitzacions poden ésser penalment responsable del delictes comesos: pels seus directius, socis, administradors, apoderats, treballadors, subcontractats i altre personal relacionat amb l’activitat de l’organització, en benefici directe o indirecte d’aquesta.

Aquest article 31 bis, també disposa que la persona jurídica quedarà exempta o podrà atenuar la seva responsabilitat, sempre i quan hagi implementat uns model de Prevenció i control de delictes en l’organització.

La circular de la fiscalia 1/2016 diu respecte al programes de prevenció i control de delictes, que han d’estar redactats per escrit, han d’ésser clars i precisos, han d’estar adaptats a l’empresa i als seus concrets riscos. En conseqüència, aquests programes no poden ésser copiats d’altres empreses a fi de reduir costos.

La nostra firma els pot ajudar a implementar aquests programes de Prevenció i control de delictes completament adaptat als riscos que poden incidir en la seva organització.

Els model de Prevenció i Control de delictes que implementarem, té com a mínim el següent contingut:

  • Anàlisi dels processos de la seva organització, per detectar els riscos penals que hi poden incidir.
  • Confecció de la matriu de riscos penals.
  • Determinació d’accions correctores per mitigar els riscos penals.
  • Implementacióde protocols.
  • Determinació de l’òrgan de vigilància i control del Model de Prevenció.
  • Instauració d’un canal de denúncies.
  • Formació a tots els nivells de l’organització sobre el Model de Prevenció implementat.
  • Planificació de la revisió periòdica del model.

Defensa del consumidor

L’ajudem amb els processos de reclamació amistosa davant la part incomplidora, l’assessorem amb les mediacions davant els organismes públics de consum, l’assessorem en la realització de les denúncies administratives de consum i per últim, si cal, l’assessorem en via judicial.