cat - es
Dret Fiscal i Tributari back_icon

DRET FISCAL I TRIBUTARI


Els nostres professionals el poden representar davant les administracions tributàries estatals i autonòmiques davant de qualsevol procediment tributari i també davant els Tribunals:

 • En els procediments d’aplicació dels tributs

  • Procediments de Gestió

   • Procediments de verificació de dades
   • Procediments de comprovació de valors
   • Procediments de comprovació limitada

  • Procediments d’Inspecció

  • L’acompanyem en tot el procediment d’investigació de les seves obligacions tributàries per part dels organismes d’inspecció, assessorant, representant i defensant els seus interessos, des de l’inici del procediment fins al seu tancament.

  • Procediments de Recaptació

  • El podem assessorar tant en període voluntari com en la via de constrenyiment.

   • Impugnació dels actes de gestió de recaptació
   • Impugnació de procediments de constrenyiment
   • Recàrrecs per declaració o autoliquidació extemporània
   • Embargs
   • Representació i defensa davant expedients de derivació de responsabilitats

 • En els procediments sancionadors

 • L’assessorament davant les propostes de resolució de sanció que li siguin notificades, presentant al·legacions i utilitzant els mitjans de defensa admesos per l’ordenament.

 • En els procediments de revisió en via administrativa

  • Recurs de reposició
  • Reclamacions davant els tribunals Econòmic-Administratius
  • Procediments especials de revisió

 • Tribunal Contenciós Administratiu