imagen

AVÍS LEGAL. (Article 10 LSSICE)


IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL SITIO WEB

- Titular: IURIS 9 ADVOCATS COMPLIANCE, SLP
- MARCA : IURIS9 ADVOCATS
- Domicili Social: Carrer Bisbe Lorenzana, 24 BX 2 – 17800 Olot (Girona)
- CIF: B17951047
- Registre Públic: Registre Mercantil de la província de Girona en el volum 2597, foli 8 i full registral GI-44365
- Inscrita al Registre de Societats Professionals del Col·legi d’Advocats de Girona amb el número 123
- Telèfon: 972 26 86 17
- E-mail: juridic@iuris9.com

OBJECTE

La present pàgina web ( https://www.iuris9.com) és propietat de IURIS9, ha estat creada i dissenyada com a canal de comunicació en tots els usuaris d’internet, especialment a tots els seus clients, per donar a conèixer la informació sobre els serveis que presta la societat i la informació sobre el compliment de les obligacions legals que afecten als seus clients.
El present avís legal té com objecte establir les condicions que regulen l’accés i ús de la present pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que l’accés i ús de la pàgina web, implica l’acceptació de les condicions incloses en el present avis legal.
IURIS9 es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents condicions d’accés i ús i, en general de quants elements integrin el disseny i configuració de la seva pàgina web.

ACCÉS A LA PÁGINA WEB

L’usuari pot accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web, tret del que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor a internet (ISP) contractada per l’usuari.
L’accés al contingut de la pàgina és de lliure accés i completament gratuït no essent necessari el registre previ, excepte en el portal de l’empleat, el portal del client i el portal de consultes que si que es requerirà el registre previ. En aquest cas, IURIS9 no es responsabilitza de les dades de registre facilitades pels usuaris, en conseqüència seran els usuaris els responsables de les possibles errors que pugessin derivar-se de la falta de qualitat de les dades.
En cas que un menor es registri al portal de l’empleat i en qualsevol altra, es presumeix que l’accés ha estat realitzat amb l’autorització prèvia dels seus pares, tutors o representats legal, poden IURIS9 realitzar las verificacions que consideri oportunes.

COMPROMISOS DE L’USUARI

La utilització de la pàgina web per qualsevol persona li atribueix la condició d’usuari, el qual deurà posseir la capacitat legal per contractar i la representació necessària per contractar, el qual accepta que l’ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.
L’usuari es compromet a no utilitzar la informació que IURIS9 posa a disposició de l’usuari per realitzar activitats contraries a les llei, a la moral o a l’odre públic i en general a seguir les condicions establertes en aquest avís legal.
L’usuari es compromet, a no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la web o les aplicacions de IURIS9, cap programa, dades, virus, codis, o qualsevol altra dispositiu electrònic o físic que sigui ser susceptible de provocar danys en qualsevol dels sistemes, equips o xarxes de IURIS9, ni tampoc a causar danys a altres usuaris o qualsevol tercer.
L’usuari es compromet a no alterar, copiar, descarregar-se modificar, descompilar, deslligar, realitzar enginyeria inversa, donar llicències, arrendar, vendre o imitar la web i les seves aplicacions, en seus continguts o el seu software de base.

DRETS DE LA DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts de la pàgina, és a dir els textos, les fotografies, els gràfics, les imatges, les icones, la tecnologia, el software, els links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el disseny gràfic i codis font, són propietat de IURIS9, sense que es pugui entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual.
Les marques, noms comercial o signes distintius són titularitat de IURIS9, sense poder entendre’s que l’accés a la pàgina web atribueix cap dret sobre les esmentades marques.

ENLLAÇOS AMB TERCERS

Les presents condicions d’ús es refereixen únicament a la pàgina web, les aplicacions i continguts de IURIS9, les presents condicions no apliquen als enllaços, pàgines web i aplicacions de tercers accessibles des de la pàgina web de IURIS9, ja que no poden controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per tercers que tinguin establerts enllaços amb destí a la pàgina web o Aplicacions, i per tant no podem ni recomanar, ni aprovar el seu contingut. En conseqüència, IURIS9 no pot assumir cap tipus de responsabilitat que pugui derivar-se de l’accés als esmentats enllaços, obligant-se l’usuari a acceptar les corresponents polítiques d’ús i privacitat dels esmentats enllaços.
En tot cas, IURIS9 manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol enllaç, quan els continguts d’aquest puguin vulnerar la legislació espanyola o internacional, la moral o l’odre públic.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARACTER PERSONAL

En virtut d’allò disposat en el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques amb allò que respecta a les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant RGPD) , totes les dades facilitades pels usuaris durant l’ús de la pàgina web seran tractats segons allò disposat en la nostra política de privacitat, havent aquesta d’ésser acceptada expressament i de forma prèvia abans de lliurar-nos les seves dades. Amb relació a la nostra política de privacitat es pot consultar en el següent enllaç aquí.

RESPONSABILITATS DE L’USUARI

1) L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que IURIS9 pugui sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquest avís legal.
2) És responsabilitat de l’usuari de disposar de les eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos, IURIS9 no té l’obligació de controlar que durant l’accés a la web o les aplicacions per part de l’usuari estiguin aquestes absentes de virus, cucs o altres elements informàtics danyosos, i per tant, IURIS9 no es responsabilitza dels danys produïts en el equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei de la web o de les aplicacions.
3) És responsabilitat de l’usuari de les decisions preses a partir de la informació subministrada en la web, no podent responsabilitzar l’usuari a IURIS9 dels danys i perjudicis soferts amb motiu d’actuacions que realitzi tenint com a únic fonament la informació obtinguda en la pàgina web.

POLÍTICA DE COOKIES

En relació a la nostra política de cookies es pot consultar en el següent enllaç aquí.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ COMPETENT

L’accés a la pàgina web i a les aplicacions implica la acceptació per part de l’usuari de les disposicions contingudes en aquests avís legal, si vostè no està d’acord en les condicions contingudes en aquest avis legal, s’abstingui d’utilitzar la pàgina web i les aplicacions.
Qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la pàgina web i les aplicacions es regirà per la legislació comú espanyola, renunciant expressament les parts al fur que els hi correspongui, acordant les parts a la submissió dels Jutjats d’Olot.


Copiright © 2018 - IURIS9